Chorzów wczoraj i dziś

Chorzów wczoraj i dziś

FRAGMENT FILMU DOKUMENTALNEGO